Community Shredding

february 2018

3

Culver City Veterans Memorial Park - Community Shredding

17

Balboa Park – Community Shredding

march 2018

3

Culver City Veterans Memorial Park - Community Shredding

17

Balboa Park – Community Shredding

april 2018

7

Culver City Veterans Memorial Park - Community Shredding

21

Balboa Park – Community Shredding